Το Τμήμα Πληροφορικής δέχεται αιτήσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής κατά τις αρχές κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος ή Φεβρουάριος-Μάρτιος). Παρακάτω βρίσκεται το έντυπο αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής:

Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (αρχείο Word)