Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική” Ακαδ. Έτους 2018-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική» (ΦΕΚ 1530/04.05.2018, τ. B’) με έδρα το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα).

Το Π.Μ.Σ. απονέμει στους αποφοίτους Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική» (Research Directions in Informatics).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η εξειδίκευση και η έρευνα σε προηγμένα ζητήματα της επιστήμης της Πληροφορικής όπως τα πληροφορικά συστήματα, δίκτυα επικοινωνιών, τεχνητή νοημοσύνη, επεξεργασία δεδομένων, διαχείριση γνώσης, υπολογιστικά ζητήματα, συστήματα αποφάσεων, ψηφιακή επιχειρηματικότητα, στοχαστικές διαδικασίες, βιοπληροφορική, συνεργατικά συστήματα, ασφάλεια και ιδιωτικότητα συστημάτων, κβαντικός υπολογισμός, παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη γνώση που είναι απαραίτητη ώστε να εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα της επιστήμης της πληροφορικής και να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου επιστημονική σκέψη με ερευνητικό προσανατολισμό. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν σημαντικά επιστημονικά εφόδια που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν είτε ως ερευνητές είτε ως δραστηριοποιούμενοι σε άλλους τομείς (επιστημονικούς, επαγγελματικούς κ.ά.).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, των οποίων το πτυχίο ή δίπλωμα έχει σχέση με την Πληροφορική συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τμημάτων μηχανικών (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ.ά.). Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εισαγωγή αποφοίτων τμημάτων λοιπών γνωστικών πεδίων (π.χ., Τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής), υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί ήδη έχουν ερευνητικά δραστηριοποιηθεί σε τομέα σχετικό με την Πληροφορική.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Στα πρώτα δύο εξάμηνα υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση πέντε (5) εξαμηνιαίων μαθημάτων ανά εξάμηνο ενώ στο τρίτο και τελευταίο απαιτείται η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας η οποία θα έχει σαφή ερευνητικό προσανατολισμό.

Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική Γλώσσα. Μέρος του υλικού διδασκαλίας μπορεί να είναι στην Αγγλική Γλώσσα. Επιπρόσθετα, η συγγραφή των Διπλωματικών Εργασιών μπορεί να γίνει και στην Αγγλική Γλώσσα ύστερα από επιλογή του φοιτητή σε συνεννόηση με τον Επιβλέποντα καθηγητή.

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε ΜΔΣ περιλαμβάνει διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια), ενδεχόμενη ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις. Δεν περιλαμβάνεται διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο, παρουσιάζονται ενδεικτικά στους ακόλουθους πίνακες.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές μονάδες
1 Επιλέγονται 5 μαθήματα Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρηματικών διαδικασιών και υπηρεσιών 6 ECTS
2 Χρονοσειρές και Στοχαστικές Διαδικασίες 6 ECTS
3 Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων 6 ECTS
4 Παράλληλη και Κατανεμημένη Υπολογιστική Επεξεργασία 6 ECTS
5 Ψηφιακές Τεχνολογίες και Καινοτομία 6 ECTS
6 Κβαντικός Υπολογισμός 6 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές μονάδες
1 Επιλέγονται 5 μαθήματα Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Μηχανική Μάθηση 6 ECTS
2 Μελέτη και Σχεδιασμός Οργανωσιακών και Τεχνικών Αντιμέτρων Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας 6 ECTS
3 Βιοπληροφορική 6 ECTS
4 Συνεργατικά Συστήματα 6 ECTS
5 Eξόρυξη δεδομένων και διαχείριση γνώσης 6 ECTS
6 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων υποστήριξης απόφασης 6 ECTS
7 Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων 6 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές μονάδες
1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΜΣ 90 ECTS

 

Είναι δυνατόν να υπάρξει μετακίνηση μαθημάτων ανάμεσα σε εξάμηνα μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης από 22 Μαΐου έως και τις 20 Ιουλίου 2018 14 Σεπτεμβρίου 2018 31 Οκτωβρίου 2018, στον οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα:

  1. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας
  2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Αντίγραφο πτυχίου νομίμως επικυρωμένο
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας νομίμως επικυρωμένο
  5. Αναγνώριση από το ΔOATAΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ των τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
  6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από μια δήλωση σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές
  7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν
  8. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο
  9. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, νομίμως επικυρωμένο, επιπέδου τουλάχιστον B2
  10. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση της ελληνικής γλώσσας

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Πλατεία Τσιριγώτη 7
Κέρκυρα, 49100
Τηλ. 26610 87760
Υπόψη κας Σοφίας Φαναριώτη

Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΠΜΣ. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά. Η απόδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου.

Επιπλέον της συνέντευξης, τα κριτήρια επιλογής αφορούν στον βαθμό πτυχίου, στην πρότερη ερευνητική ενασχόληση του υποψηφίου με κάποιο τομέα της επιστήμης της Πληροφορικής, στην επαγγελματική του εμπειρία και καθορίζονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής εντός του Σεπτεμβρίου 2018 και θα υπάρξει
ηλεκτρονική και τηλεφωνική ενημέρωση.

Στο συγκεκριμένο ΠΜΣ δεν υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης, δεν έχει τέλη φοίτησης και είναι δυνατόν μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος να ανατεθούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις στους φοιτητές (π.χ., επίβλεψη εργαστηρίων).

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος  ή στη Γραμματεία του Τμήματος (κατά προτίμηση με email στην κα Σ. Φαναριώτη sofiafanar@ionio.gr, όπως και στα cs@ionio.gr, τηλ.: +30 26610 87760, 26610 87763, Fax:+30 26610 87766).

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Οικονόμου

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική” Ακαδ. Έτους 2018-2019 (2η ενημέρωση)