ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ECTS
1. Ερευνητικές μέθοδοι 6
2. Τεχνητή Νοημοσύνη 6
3. Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων 6
4. Προχωρημένα Θέματα σε Βάσεις και Δομές Δεδομένων 6
5. Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Δεδομένων 6

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΕΩΣ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ)
ECTS
1. Κατανεμημένα Πληροφοριακά Συστήματα 6
2. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 6
3. Προγραμματισμός Σημασιολογικού Ιστού 6
4. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων 6
5. Βιοπληροφορική 6
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΩΣ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ)
ECTS
1. Πληροφορική στην Εκπαίδευση 6
2. Πληροφορική και Νέα Μέσα 6
3. Εξόρυξη Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης 6
4. Κοινωνικά και Συνεργατικά Συστήματα 6
5. Προσομοίωση και Μοντελοποίηση 6
6. Ψυχαγωγικό Λογισμικό 6

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) ECTS
1. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ECTS
1. Ερευνητικές Μέθοδοι 6
2. Τεχνητή Νοημοσύνη 6
3. Διαχείριση Λειτουργικών Συστημάτων 6
4. Ειδικά Θέματα Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο 6
5. Διάδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή 6

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΕΩΣ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ)
ECTS
1. Πληροφορική στην Εκπαίδευση 6
2. Πληροφορική και Νέα Μέσα 6
3. Εξόρυξη Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης 6
4. Κοινωνικά και Συνεργατικά Συστήματα 6
5. Προσομοίωση και Μοντελοποίηση 6
6. Ψυχαγωγικό Λογισμικό 6
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΩΣ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ)
ECTS
1. Κατανεμημένα Πληροφοριακά Συστήματα 6
2. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 6
3. Προγραμματισμός Σημασιολογικού Ιστού 6
4. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων 6
5. Βιοπληροφορική 6

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) ECTS
1. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30

 

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:
[α] έναν κύκλο εντατικών διαλέξεων διάρκειας 2 εβδομάδων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου
[β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων
[γ] Το τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Διπλωματική τους Εργασία

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης περιλαμβάνει διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), ενδεχόμενη ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική. Εν τούτοις, η συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μπορεί να γίνει και στην Αγγλική γλώσσα ύστερα από επιλογή του φοιτητή σε συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή. Στο τέλος των εξαμήνων οι φοιτητές, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις σχετικές με τα μαθήματα υποχρεώσεις τους, μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις.