Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση ΤΠ-ΠΣ ECTS Διδάσκοντες
Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων Α Y  6
Περιγραφή Μαθήματος:
Α. Αξιοποίηση της πληροφορικής από τους οργανισμούς: Σημασία της πληροφορικής στους σύγχρονους οργανισμούς. Στρατηγικός Σχεδιασμός Π.Σ.. Πληροφοριακά συστήματα και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR).
Β. Υιοθέτηση σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων: Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων σε λειτουργικό, διοικητικό και στρατηγικό επίπεδο. Ηλεκτρονικό επιχειρείν και η διαδικτυακή επιχείρηση. Σύγχρονα μοντέλα αξιοποίησης πληροφοριακών πόρων.
Γ. Ανάπτυξη και αξιολόγηση πληροφοριακών πόρων: Μέθοδοι ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής στους οργανισμούς. Αξιολόγηση επενδύσεων σε έργα πληροφορικής. Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και πληροφοριακών πόρων.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Πληροφορίες – Υλικό:
  • Ανακοινώσεις μαθήματος (link με e-class)
  • Υλικό μαθήματος (link με e-class)