Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση ΤEΠ-AKE ECTS Διδάσκοντες
Ειδικά θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο Α Υ  6 Μάγκος Ε.
Τσώχου Α.
Περιγραφή Μαθήματος:
Εννοιολογικό υπόβαθρο ιδιωτικότητας: ψευδωνυμία, ανωνυμία, μη-συνδεσιμότητα, μη-ανιχνευσιμότητα και μη-παρατηρησιμότητα. Εννοιολογικό υπόβαθρο ασφάλειας πληροφοριών: ευπάθειες, απειλές, επικινδυνότητα, διαθεσιμότητα, εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα. Ζητήματα ασφάλειας στην ψηφιακή εποχή: προστασία προσωπικών δεδομένων, ηθική της πληροφορικής, νομικά και κοινωνιολογικά ζητήματα, δεοντολογία, ηλεκτρονικό έγκλημα, ενημερότητα ασφάλειας και ανθρώπινη αντίληψη. Ζητήματα ιδιωτικότητας στην ψηφιακή εποχή: κοινωνικά μέσα, οικονομικά της ιδιωτικότητας, προστασία της ιδιωτικότητας σε κινητά μέσα, νομικά και κοινωνιολογικά ζητήματα.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Προστασία της Ιδιωτικότητας και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Τεχνικά και Νομικά Θέματα, Λαμπρινουδάκης Κ., Μήτρου Λ., Γκρίτζαλης Σ. και Κάτσικας Σ., Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2009
  2. Andreas Pfitzmann, Marit Hansen (2010)  A Terminology for talking about Privacy by data minimization: Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudonymity, and Identity Management, v0.34 (http://dud.inf.tu-dresden.de/Anon_Terminology.shtml )
  3. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Κάτσικας Σ., Γκρίτζαλης Δ.,.Γκρίτζαλης Σ. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2004
Πληροφορίες – Υλικό: