Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση ΤΠ-ΠΣ ECTS Διδάσκοντες
Ερευνητικές μέθοδοι Α Y  6 Αυλωνιτης Μ.
Κουρουθανασης Π.
Πατελη Α.
Περιγραφή Μαθήματος:
Επιλογή ερευνητικού σχεδίου. Επισκόπηση βιβλιογραφίας και διαμόρφωση ερευνητικών ερωτημάτων. Κατηγοριοποίηση μεθοδολογιών έρευνας. Μεθοδολογίες Ποσοτικής έρευνας:  Συλλογή ποσοτικών δεδομένων – Διαμόρφωση Ερωτηματολογίου – Θεωρία Δειγματοληψίας – Περιγραφή στατιστικών δεδομένων – Στατιστικές εκτιμήσεις – Παλινδρόμηση και Συσχέτιση – Πολύ-μεταβλητές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων – Ελεγχος ερευνητικών υποθέσεων. Χρήση Στατιστικού Λογισμικού SPSS. Προσομοίωση. Μεθοδολογίες Ποιοτικής Ερευνας: Ανάλυση Μελέτης Περίπτωσης – Διεξαγωγή Συνεντεύξεων – Εθνογραφική Μελέτη και Επιτόπια Παρατήρηση. Ερευνα μικτών μεθόδων. Ερευνα στο Διαδίκτυο. Συγγραφή ερευνητικών προτάσεων, άρθρων και διατριβών.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1.    Νόβα-Καλτσούνη Χ. Νόβα-Καλτσούνη Χ. (2006). Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Εκδόσεις Gutenberg.
2.    Crewell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications, Inc; Fourh Edition.
3.    Yin, R. (2013). Case Study Research. SAGE Publications, Inc; Fifth Edition.
4.    Bryman, A. (2008) Social Research Methods. Oxford University Press: Fifth Edition.
5.    Aczel, A., Sounderpandian, J., (2008). Complete Business Statistics. McGraw-Hill/Irwin, 7th Edition, 2008.
Πληροφορίες – Υλικό: