Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση
ΤΠ-ΠΣ
Κατεύθυνση
ΤΕΠ-ΑΚΕ
ECTS Διδάσκοντες
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα B Ε/Κ Ε  6
Περιγραφή Μαθήματος:
Προσέγγιση της εφαρμογής του ηλεκτρονικού επιχειρείν από άποψη τεχνολογική, επιχειρησιακή και συνθηκών αγοράς. Ηλεκτρονικός μετασχηματισμός της επιχείρησης και των δημόσιων οργανισμών (e-government). Ηλεκτρονικοί διαμεσολαβητές. Καινοτόμα Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Εφαρμογές Κινητού Επιχειρείν και Κοινωνικών Δικτύων. Nέα μοντέλα επιχειρηματικών οργανώσεων και στρατηγικής με βάση την συνέργια. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου Καινοτόμας Ηλεκτρονικής Επιχείρησης.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Turban et al., “Electronic Commerce 2010”, 6th Edition, 2009, Prentice Hall.
  • Kenneth Laudon, Carol Guercio Traver, “E-Commerce 2009”, 5th Edition, 2008, Prentice Hall.
Πληροφορίες – Υλικό: