Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση
ΤΠ-ΠΣ
Κατεύθυνση
ΤΕΠ-ΑΚΕ
ECTS Διδάσκοντες
Κοινωνικά και Συνεργατικά Συστήματα B E Ε/Κ  6
Περιγραφή Μαθήματος:
Συνεργατικός Υπολογισμός. Συστήματα CSCW (Computer-Supported Cooperative Work). Ταξινόμηση Χώρου-Χρόνου. Ασύγχρονα και Σύγχρονα Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικής Συνεργασίας. Θεωρητικά, Πρακτικά, Τεχνικά και Κοινωνικά Θέματα CSCW. Εθνογραφικές Μελέτες Συνεργατικής Εργασίας. Πεδία Εφαρμογής. Θέματα ασφάλειας, απειλές και άμυνα. Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων και Ροών Εργασίας (Workflow & Document Management Systems). Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management).
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Πληροφορίες – Υλικό:
  • Ανακοινώσεις μαθήματος (link με e-class)
  • Υλικό μαθήματος (link με e-class)