Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση
ΤΠ-ΠΣ
Κατεύθυνση
ΤEΠ-AKE
ECTS Διδάσκοντες
Προσομοίωση και Μοντελοποίηση B E Ε/Κ  6
Περιγραφή Μαθήματος:
Εισαγωγικά θέματα στη μοντελοποίηση. Διαφορικές εξισώσεις και εξισώσεις εξέλιξης. Ντετερμινισμός και Τυχαιότητα. Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις. Σύνθετα Συστήματα. Fractals. Μοντέλα κλίμακας. Μοντελοποίηση πολλαπλής κλίμακας. Εισαγωγικά θέματα στην προσομοίωση. Στρατηγικές προσομοίωσης. Προσομοίωση Στοχαστικών διαδικασιών. Πλατφόρμες προσομοίωσης.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Πληροφορίες – Υλικό:
  • Ανακοινώσεις μαθήματος (link με e-class)
  • Υλικό μαθήματος (link με e-class)