Μάθημα Κωδικός Εξάμηνο Κατεύθυνση ΤΠ-ΠΣ ECTS Διδάσκοντες
Προχωρημένα Θέματα σε Βάσεις και Δομές Δεδομένων Α Y  6
Περιγραφή Μαθήματος:
Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Φυσική αποθήκευση στο δίσκο. Μοντελοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων – ER, σχεσιακό μοντέλο). Σχεσιακή άλγεβρα. Αρχές Κανονικοποίησης, γλώσσες επερωτήσεων (η γλώσσα SQL), Πίνακες – Δημιουργία πινάκων και συσχετίσεων – Ερωτήσεις (απλές, αριθμητικές) με χρήση της SQL. Οργάνωση Αρχείων και Ευρετήρια (B-trees, B+ trees, Hashing). Διαχείριση συναλλαγών (συγχρονισμός – ταυτοχρονισμός).Τύποι και δομές δεδομένων (ορισμοί, χρήσεις, διαχείριση, εφαρμογές). Στοίβα (stack), βασικές πράξεις, υλοποίηση στοίβας με πίνακα. Ουρά (queue), βασικές πράξεις, υλοποίηση ουράς με πίνακα. Λίστα (list), βασικές πράξεις, Συνδεδεμένη λίστα (linked list), υλοποίηση με χρήση δεικτών, Δένδρα, Δυαδικά Δένδρα (binary trees), βασικές πράξεις, υλοποίηση ΔΔ με πίνακα, με δείκτες και με αναδρομή. Κατακερματισμός (hashing).
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Συστήματα Βάσεων Δεδομένων – Θεωρία & Πρακτική Εφαρμογή, Ι. Μανωλόπουλος – Απ. Ν. Παπαδόπουλος, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2006, ISBN: 960-8105-87-0
  2. Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι και εφαρμογές C++, Sartaj Sahnii, Εκδόσεις: Τζιόλα, 2004, ISBN: 960-4180-30-4
Πληροφορίες – Υλικό:
  • Ανακοινώσεις μαθήματος (link με e-class)
  • Υλικό μαθήματος (link με e-class)