2ο Θερινό Σχολείο με θέμα "Καινοτομία & Μοντελοποίηση στη Βιοπληροφορική και στη Βιοτεχνολογία"

2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 16-21 Ιουλίου 2010

"Καινοτομία και Μοντελοποίηση στη Βιοπληροφορική και στη Βιοτεχνολογία"


Στόχος του 2ου θερινού σχολείου του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, είναι η ανάδειξη της διαδικασίας παραγωγής ολοκληρωμένων καινοτομικών ιδεών/πρακτικών/προϊόντων μέσω συγκεκριμένων ερευνητικών συνεργασιών.

Οι ερευνητικές συνεργασίες υλοποιούνται από τρεις συνιστώσες: την ομάδα που γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του προβλήματος (θεματοδότης), την ομάδα που μοντελοποιεί το πρόβλημα και την ομάδα που το προσομοιώνει. Η αλληλεπίδραση των τριών αυτών ομάδων καθ’ όλη τη διάρκεια επίλυσης του προβλήματος οδηγεί τις περισσότερες φορές σε καινοτόμες λύσεις που υιοθετούνται και υλοποιούνται ανάλογα με τα οφέλη που προσφέρουν.

Θα παρουσιασθούν συγκεκριμένα παραδείγματα και θα μελετηθεί αναλυτικά η δομή τους και οι ιδιαιτερότητές τους, ενώ παράλληλα θα εξετασθούν οι σύγχρονες προτεινόμενες μέθοδοι δημιουργίας καινοτομίας.