Εγκρίνουμε από ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου ως εξής:

Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2009 − 2010 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008.

Άρθρο 2 - Αντικείμενο / Σκοπός

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προσδιορίζεται στα γενικότερα πλαίσια της επιστήμης της πληροφορικής με έμφαση στην «Πληροφορική και Ανθρωπιστικές Επιστήμες», στα «Πληροφοριακά Συστήματα» και τα «Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών», όπως αυτά προσδιορίζονται από τις αντίστοιχες κατευθύνσεις. Το Πρόγραμμα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την έρευνα και την επιστημονική μελέτη των αντίστοιχων πεδίων. Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. οργανώνεται και υλοποιείται με την αποκλειστική ευθύνη του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Κέρκυρας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. σε εξειδικευμένα αντικείμενα γνωστικά πεδία και την έρευνα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η ειδίκευση, όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.

Άρθρο 3 - Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής κατευθύνσεις:
1. Πληροφορική και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
2. Πληροφοριακά Συστήματα
3. Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Άρθρο 4 - Κατηγορίες πτυχιούχων

Δεκτοί στο Π.Μ.Σ. γίνονται πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5 - Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6 - Πρόγραμμα μαθημάτων

Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική. Εν τούτοις, η συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μπορεί να γίνει και στην Αγγλική ύστερα από επιλογή του φοιτητή. Τα μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει ο φοιτητής στο Π.Μ.Σ. ορίζονται σε δώδεκα και κατανέμονται ανά εξάμηνο ως εξής: πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) σεμιναριακό μάθημα στο πρώτο εξάμηνο, τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, δύο (2) επιλογής και ένα (1) σεμιναριακό στο δεύτερο εξάμηνο, ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η οποία είναι υποχρεωτική.

Ειδικότερα, για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο, για όλες τις κατευθύνσεις, η παρακολούθηση των τεσσάρων (4) μαθημάτων κορμού, ενός (1) μαθήματος επιλογής εκ των δύο (2) προσφερομένων και ενός (1) σεμιναριακού μαθήματος. Κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών, απαιτείται η παρακολούθηση ενός (1) σεμιναριακού μαθήματος για όλες τις κατευθύνσεις τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεχθείσας κατεύθυνσης καιθώς και δύο (2) μαθημάτων επιλογής.

Τα μαθήματα επιλογής του δευτέρου εξαμήνου μπορεί να προέρχονται από τα τρία (3) προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του εξαμήνου καθώς και από τα έξη (6) υποχρεωτικά μαθήματα των άλλων δύο κατευθύνσεων, επιλέγοντας το πολύ ένα (1) μάθημα από την ίδια κατεύθυνση. Το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η δομή του προγράμματος μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως ακολούθως:

Μαθήματα Κορμού

Διοικητική των Πληροφοριακών Συστημάτων

Σχεδίαση Διάδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή

Δίκτυα Επικοινωνιών

Επεξεργασία και Απεικόνιση Δεδομένων

Μαθήματα Επιλογής (1 από 2)

Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Συστημάτων

Προχωρημένα Μαθήματα Γλωσσικής Τεχνογνωσίας

Σεμιναριακό Μάθημα (Υποχρεωτικό)

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πληροφορική και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Κοινωνικά Συνεργατικά Συστήματα

Ψυχαγωγικό Λογισμικό

Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

Πληροφοριακά Συστήματα

Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων

Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Κατανεμημένα Δίκτυα και Αλγόριθμοι

Συστήματα Κινητών κι Ασύρματων Επικοινωνιών

Προγραμματισμός Εφαρμογών Διαδικτύου

Μαθήματα Επιλογής (2 από 3)

Μοντελοποίηση Χρήστη

Εικονικοί Κόσμοι

Τεχνολογία, Καινοτομία και Οικονομία

Σεμιναριακό Μάθημα (Υποχρεωτικό)

Ερευνητικές Μεθοδολογίες

*Οι φοιτητές της κάθε κατεύθυνσης μπορούν να επιλέξουν ως μαθήματα επιλογής δύο (2) από τα υποχρεωτικά μαθήματα των άλλων δύο κατευθύνσεων, ένα από την κάθε μία.

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, παρακολούθηση και συμμετοχή σε εργαστηριακά μαθήματα και σεμινάρια, πρακτική άσκηση, εφαρμογές και προγραμματισμό. το σύνολο της διδακτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές. Στο τέλος των εξαμήνων οι φοιτητές, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές.

Η αντιστοιχία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. σε πιστωτικές μονάδες (ECTS) καθορίζονται ως ακολούθως: Πέντε (5) μονάδες για κάθε μάθημα σε κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα, τριάντα (30) μονάδες για την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Άρθρο 7 - Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στα σαράντα άτομα. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου καθορίζει με απόφασή της τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών και κάθε συναφή λεπτομέρεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8 - Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής, μέλη ΔΕΠ των λοιπών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 9 - Υλικοτεχνική υποδομή

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου διαθέτει τον υφιστάμενο εξοπλισμό, τις βιβλιοθήκες και τις αίθουσες για την πραγματοποίηση του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10 - Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄) και του ν. 3374/2005, ΦΕΚ 189 τ. Α΄ (άρθρο 13, παρ. 2).

Άρθρο 11 - Κόστος λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 23.000 € και αναλύεται ως εξής:
Συνδρομές περιοδικών, εκδόσεων, τραπεζών, πληροφοριών, κλπ     2.000 €
Έξοδα μετακινήσεων εξωτερικών συνεργατών     6.000 €
Προμήθεια εξοπλισμού     7.000 €
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού/ λογισμικού     5.000 €
Αναλώσιμη/ γραφική ύλη     1.000 €
Έξοδα δημοσιεύσεων     1.000 €
Έξοδα προβολής και διαφήμισης     1.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 23.000 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επίσης από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, νομικών ή φυσικών προσώπων ή πόρους από ερευνητικά προγράμματα και κοινοτικά προγράμματα.

Άρθρο 12 - Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία