Η Εξάμηνο

Η Εξάμηνο

Η Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Πτυχιακή 6
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 4 5
2. Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 4 5
Α/Α  Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Πληροφορική – Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 Ώρες  ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός  4 5
2. Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων 4 4
2. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 4 4
3. Παράλληλος Προγραμματισμός 4 4
4. Έξυπνες Τεχνολογίες και Εφαρμογές 4 4
5. Μοντελοποίηση Δεδομένων και Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων 4 4

Log In

Create an account