Στις 26/07/2011 λήφθηκε η απόφαση ένταξης της Πράξης  “Απλοποίηση Διοικητικών Διαδικασιών Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (Ε.Λ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου” στον Άξονα Προτεραιότητας 01 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρυθμιση 2007-2013”.

Η πράξη είχε διάρκεια έως 31/12/2012, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Β. Χρυσικόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής.