Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, συγχρηματοδοτείται από την Ε.E. και υλοποιείται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει διάρκεια 24 μήνες.

Ο Ανάδοχος Φορέας του έργου, δηλ. το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διαθέτει τις απαραίτητες διοικητικές και τεχνικές υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης μεγάλων έργων ΤΠΕ. Ο ίδιος μηχανισμός επιτρέπει όχι μόνο τη διαχείριση αλλά και την διασφάλιση όλης της διαδικασίας προμηθειών (π.χ. διαγωνισμοί, έλεγχος ποιότητας, παραλαβής) και καλής εκτέλεσης του έργου. Επιπρόσθετα, έχει επιτελέσει σημαντικό έργο στον τομέα της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία και έχει καταγραφεί στον τεχνολογικό χάρτη των Ιονίων αλλά και της χώρας ως ένας σημαντικός θεσμός, παρά τον σχετικά μικρό χρόνο λειτουργίας του, που δεν ασχολείται με αναλώσιμες εκδηλώσεις αλλά δημιουργεί υποδομές και μηχανισμούς που μπορούν να παράγουν προϊόντα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, όχι απλώς της τοπικής κοινωνίας αλλά και της περιφέρειας γενικότερα.

Η εμπειρία της Ομάδας Έργου του Πανεπιστημίου στην επίβλεψη παρεμφερών υποέργων τεκμαίρεται από την εμπειρία του σε έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας αλλά και σε σύνθετα έργα υποδομών. Όλα τα παραπάνω έχουν προσδώσει στο Πανεπιστήμιο την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να επιβλέπει υποέργα όπως το συγκεκριμένο.

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω διεύθυνση: http://rc.ionio.gr/projects/broadband/