Μια διαθεματική, ολιστική προσέγγιση προς ένα διαδικτυακής κλίμακας υπολογιστικό νέφος

Περιγραφή: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας», ΕΣΠΑ 2007 – 2013

To έργο φέρνει μαζί 9 μέλη ΔΕΠ από 5 διαφορετικά ΑΕΙ με γνώσεις και επιδεξιότητες στους τομείς των Κατανεμημένων Συστημάτων Λογισμικού και Διαχείρισης Πληροφορίας, των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και της Θεωρητικής Πληροφορικής για να ερευνήσουν από κοινού τη διαχείριση δεδομένων σε Υποδομές Υπολογιστικών Νεφών (ΥπΥΝ), την επεξεργασία σύνθετων ερωτημάτων σε ΥπΥΝ και την κατάλληλη αρχιτεκτονική των ΥπΥΝ για τις παραπάνω δράσεις – θέματα, όπου οι υπάρχουσες ΥπΥΝ ακόμα δεν έχουν εστιάσει.