Περιγραφή: Στόχος της μελέτης ήταν η διατήρηση της συλλογικής μνήμης μιας πόλης, συγκεκριμένα της πόλης της Κέρκυρας, και η δημιουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα από το οποίο γίνεται η καταγραφή προσωπικών εξιστορήσεων και η αποτύπωση τους στο χάρτη της πόλης της Κέρκυρας.

URL: http://collectivecitymemory.net/