Συμμετοχή του Τμήματος Πληροφορικής στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ηλεκτρονική Πύλη Εξυπηρέτησης Πολιτών Ν. Κεφαλληνίας»(e-Government Portal of Kefalonia)

Το πρόγραμμα «Ηλεκτρονική Πύλη Εξυπηρέτησης Πολιτών Ν. Κεφαλληνίας» χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. (Μέτρο 2.1: Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα, Κατηγορία Πράξης 3: Καινοτόμες και Πιλοτικές Εφαρμογές) κι έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής κυβέρνησης (e-government) για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών του Νομού Κεφαλληνίας.
Ανάμεσα στις προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος για τις οποίες είναι υπεύθυνο το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστήμιου ως Υπεργολάβος περιλαμβάνεται η σχεδίαση και ανάπτυξη αρθρωμάτων λογισμικού μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η διεκπαιραίωση των λειτουργιών και θεμάτων διαφόρων τμημάτων της Αναθέτουσας Αρχής αυτόνομα ανά τμήμα, με την ευκολία την οποία παρέχει η χρήση ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος. Τα παραπάνω αρθρώματα λογισμικού σχετίζονται τόσο με υπηρεσίες σε επίπεδο Ο.Τ.Α. (π.χ. Διαχείριση θεμάτων γραφείου Δημάρχου / Αντιδημάρχων, συνεδριάσεων / αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου κ.λ.π.), όσο και με υπηρεσίες διαδημοτικής συνεργασίας.