Περιγραφή: Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν η Ανάπτυξη Διαδυκτιακής Βάσης (Web-based) Προσωπογραφικών Δεδομένων για την κωδικοποίηση, αποδελτίωση και αξιολόγηση των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας σε πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού MySQL. Η διαδικτυακή Βάση Δεδομένων που σχεδιάστηκε αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης και ανάλυσης χώρο-χρονικών Ιστορικών δεδομένων.