Αικατερίνη Σουμελίδου

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Θέματα σχετικά με την ενημερότητα για την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Αγγελική Τσώχου (επιβλέπουσα)

Εμμανουήλ Μάγκος

Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης

Περίληψη:

Η διατριβή έχει ως βασικό θεματικό άξονα την ενημερότητα των χρηστών για την ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο. Εξετάζει την επίδραση των πολιτικών ιδιωτικότητας σε αυτή, αλλά κυρίως αναζητά νέους τρόπους αξιολόγησης και ενίσχυσής της. Στόχος αποτελεί να μελετηθεί ολικά η ενημερότητα, διερευνώντας κάθε ανθρώπινη πτυχή (συμπεριφορά,ψυχολογία).