Αντωνία Σπυριδωνίδου

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Στατιστική και προσομοίωση δυναμικής έξαρσης ασθενειών: εφαρμογή στον έλεγχο των κουνουπιών

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Μάρκος Αυλωνίτης (επιβλέπων)

Παναγιώτης Βλάμος

J. Halley

Περίληψη:

Η διαχείριση κινδύνου μιας φυσικής καταστροφής, η ετοιμότητα των υφιστάμενων δομών, η έγκαιρη ανίχνευση πιθανών κινδύνων σε περιπτώσεις εξάπλωσης επιδημιών και η χρήση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης , είναι βασικοί στόχοι για την βελτίωση της αντιμετώπισης των επιπτωσεων μιας καταστροφής. Τα εργαλεία λήψης αποφάσεων που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες είναι απαραίτητα περισσότερο από ποτέ στον τομέα της πολιτικής προστασίας όχι μόνο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο αλλά και σε διασυνοριακό και ευρωπαϊκό. Βασικός στόχος της έρευνας είναι η μελέτη κοινών στρατηγικών και κοινών σχεδίων πολιτικής προστασίας σε διασυνοριακό επίπεδο, με σκοπό, αφου διερευνηθούν οι ανάγκες των υπευθύνων λήψης αποφάσεων , να αναπτυχθεί ένα διασυνοριακό σύστημα λήψης αποφάσεων για διαχείριση καταστροφών με τη χρήση τεχνολογιών χαμηλού κόστους, λαμβάνοντας υπόψιν υπάρχοντα εργαλεία και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αλλά και τυχόν εμπόδια που προκύπτουν στη διασυνοριακή συνεργασία.