Αλέξανδρος Τσομπόλης

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Ανάπτυξη Αποδοτικών Μεθοδολογιών Μικτής Πραγματικότητας με Έμφαση στην Πολιτιστική Κληρονομιά της Κέρκυρας

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Κωνσταντίνος Οικονόμου (επιβλέπων)

Μιχαήλ Παναγόπουλος

Μιχαήλ Στεφανιδάκης

Περίληψη:

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή κύριο αντικείμενο έρευνας είναι η ανάπτυξη αποδοτικών μεθοδολογιών Μικτής Πραγματικότητας (ΜΠ), έχοντας ως πεδίο εφαρμογής την πόλη της Κέρκυρας. Η ιδέα της Εικονικής Πραγματικότητας (ΕΙΠ) έχει κάνει αποφασιστικά βήματα προς την καθιέρωσή της ως ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και διάδοσης πληροφορίας. Οι τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΕΠΠ) έχουν επίσης αρχίσει να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην γνωριμία τους με τον κόσμο. Διαδραστικές εφαρμογές ΕΠΠ όπως το ηλεκτρονικό παιχνίδι Pokemon GO, έτυχαν ισχυρής αποδοχής από το κοινό, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για τις δυνατότητες του μέσου της ΕΠΠ. Μέσα σε όλες αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις έχει αναδυθεί η έννοια της ΜΠ. Οι εφαρμογές ΜΠ συγχωνεύουν τον πραγματικό με τους εικονικούς κόσμους, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον στο οποίο τα πραγματικά και τα εικονικά αντικείμενα συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν.

Οι προκλήσεις για την ανάπτυξη ενός συστήματος ΜΠ είναι μεγάλες. Βασικό στοιχείο αποτελεί η επίγνωση και η σημασιολογική κατανόηση του περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνει χώρα η δράση της εφαρμογής είτε πρόκειται για εσωτερικό είτε για εξωτερικό χώρο. Έτσι, η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά τόσο στην αποδοτική συλλογή των δεδομένων του φυσικού κόσμου όσο και στην επεξεργασία τους σε πραγματικό χρόνο. Κατά την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής θα εξερευνηθούν, θα προταθούν και θα αξιολογηθούν ως προς την αποδοτικότητά τους διάφορες λύσεις αναπαράστασης δεδομένων του πραγματικού κόσμου όπως η χρήση γεωγραφικών δεδομένων από ανοιχτές βάσεις δεδομένων σε συνδυασμό με αναγνώριση εικόνας σε πραγματικό χρόνο με τεχνικές μηχανικής μάθησης και νευρωνικών δικτύων. Μία ακόμη σημαντική παράμετρος αφορά στη διάδραση του χρήστη με ένα σύστημα ΜΠ. Οι σύγχρονες εφαρμογές ΜΠ απαιτούν ελευθερία κινήσεων του χρήστη και όσο το δυνατόν λιγότερη επιβάρυνσή του. Για αυτό το λόγο παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη σε φορετές (wearables) συσκευές και ειδικά γυαλιά με οπτικά συστήματα προβολής. Οι συσκευές αυτές είναι φορητές και δεν έχουν ιδιαίτερα ισχυρή επεξεργαστική ισχύ και ενεργειακή αυτονομία, καθιστώντας έτσι απαραίτητη τη βελτιστοποίηση κατά την ανάπτυξη συστημάτων ΜΠ. Μεθοδολογίες βελτιστοποίησης συστημάτων ΜΠ θα προταθούν στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Φυσικές διεπαφές χρήστη όπως η αλληλεπίδραση με γυμνά χέρια επίσης θα εξεταστούν

Η επιλογή της πόλης της Κέρκυρας ως πεδίο εφαρμογών έγινε καθώς διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η οποία προσφέρεται τόσο λόγω της ανάγκης για ανάδειξή της με χρήση σύγχρονων και ελκυστικών μέσων, όσο και λόγω της ιδιομορφίας του περιβάλλοντός της που καλύπτει τις απαιτήσεις της παρούσας διατριβής για έρευνα και πειραματισμό. Ακόμη, πρόκειται για έναν δημοφιλέστατο τουριστικό προορισμό με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ένας από τους άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί η παρούσα διατριβή είναι η βελτίωση της εμπειρίας των τουριστών κατά την επίσκεψή τους στην πόλη της Κέρκυρας, ύστερα από την αξιοποίηση των προτεινόμενων μεθοδολογιών ΜΠ.