Χρήστος Παπαλίτσας

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Μη συμβατικοί και εμπνευσμένοι από την κβαντική υπολογιστική μεθευρετικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Θεόδωρος Ανδρόνικος (επιβλέπων)

Παναγιώτης Βλάμος

Μάρκος Αυλωνίτης

Περίληψη:

Η ερευνά μας εστιάζει στην μελέτη μη συμβατικών και κβαντικά εμπνευσμένων μεθόδων με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε πρωτότυπους αλγόριθμους βελτιστοποίησης και αυτοί με τη σειρά τους σε προβλήματα από τον πραγματικό κόσμο.