Διογένης Αλεξανδράκης

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Αναμνήσεις και ψηφιακή εξιστόρηση: Πώς η τεχνολογία επηρεάζει τους ηλικιωμένους

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος (επιβλέπων)

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου

Νικόλαος Τσέλιος

Περίληψη:

Οι ηλικιωμένοι αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, το οποίο τα τελευταία χρόνια σταθερά αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, δραστηριότητες των ηλικιωμένων όπως η αναπόληση και η αποτύπωση των αναμνήσεων φαίνεται ότι έχουν ποικίλα και διαφορετικά αποτελέσματα σε αυτούς, ανάλογα με το τεχνολογικό μέσο που χρησιμοποιούν. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας επιδιώκουμε να μελετήσουμε σε βάθος τις εν λόγω ιδιαιτερότητες.