Δημήτριος Κράββαρης

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Ανάλυση εκπαιδευτικών βίντεο διαλέξεων βασισμένη σε κοινωνικά και γλωσσολογικά μεταδεδομένα

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου (επιβλέπουσα)

Σπυρίδων Σιούτας

Φοίβος Μυλωνάς

Περίληψη:

Οι εκπαιδευτικές βίντεο διαλέξεις αποτελούν σήμερα τον κύριο τύπο εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται σε όλα τα συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η σημαντική αύξηση των εκπαιδευτικών βίντεο διαλέξεων στο διαδίκτυο προκλήθηκε με την εμφάνιση των μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (massive open online courses - MOOCs), τα οποία διατίθενται με ανοικτή πρόσβαση μέσω διαδικτύου και χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων που θέλουν να τα παρακολουθήσουν. Το μεγάλο πλήθος εκπαιδευτικών βίντεο διαλέξεων σε συνδυασμό με το χρόνο του λεκτικού τους περιεχόμενου κάνει την αναζήτηση των πληροφοριών εκ μέρους των εκπαιδευόμενων μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία. Η ανάλυση και η αξιολόγηση των βίντεο διαλέξεων, η οποία θα βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να αποκτήσει γρηγορότερα την πληροφορία που αναζητά, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση. Οι εκπαιδευόμενοι έχοντας πλέον στη διάθεση τους, μέσω διαδικτύου, τεράστια αποθετήρια εκπαιδευτικών βίντεο διαλέξεων καλούνται να αξιολογήσουν και να καταλήξουν σε αυτή που θα ικανοποιήσει την εκπαιδευτική τους ανάγκη. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να αλληλοεπιδράσουν με τις σελίδες των βίντεο διαλέξεων προσθέτοντας την άποψη τους και χαρακτηρίζοντας αυτές θετικά ή αρνητικά, δίνοντας έτσι την στους επόμενους εκπαιδευόμενους επιπλέον πληροφορίες για την επιλογή τους. Εκπονείται για το σκοπό αυτό έρευνα που ενισχύει τους εκπαιδευόμενους ως προς την γρήγορη και ουσιαστική ως προς το περιεχόμενο αναζήτηση, στοχεύοντας στη ανάλυση των εκπαιδευτικών βίντεο διαλέξεων βασισμένη σε κοινωνικά και γλωσσολογικά μεταδεδομένα. Ποιο συγκεκριμένα οι στόχοι της έρευνας περιλαμβάνουν α) τη μελέτη παραμέτρων κοινωνικών μεταδεδομένων, που προκύπτουν από τις ενέργειες των χρηστών στις σελίδες που περιέχουν τις βίντεο διαλέξεις, β) τη μελέτη παραμέτρων γλωσσολογικών μεταδεδομένων βάση του λεκτικού τους περιεχομένου, γ) την διερεύνηση της άποψης των εκπαιδευόμενων, δ) τον υπολογισμό της δημοφιλίας των βίντεο διαλέξεων και ε) τον εντοπισμό σημείων ενδιαφέροντος μέσα σε αυτές.