Ειρήνη Μαθέ

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Αρχιτεκτονικές βαθιάς μάθησης για αναγνώριση ανθρώπινης δραστηριότητας

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Φοίβος-Απόστολος Μυλωνάς (επιβλέπων)

Σταύρος Περαντώνης

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου

Περίληψη:

Η παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολείται με την αναγνώριση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Συνδυάζει κυρίως τις ερευνητικές περιοχές της υπολογιστικής όρασης, της επεξεργασίας σήματος και της μηχανικής μάθησης, ενώ έχει στόχο την αυτόματη αναγνώριση ενεργειών των ανθρώπων μέσω μιας σειράς παρατηρήσεων σε αυτούς ή στον χώρο στον οποίο δρουν. Διερευνώνται νέες μεθοδολογίες για την υλοποίηση αρχιτεκτονικών που βασίζονται σε τεχνικές βαθιάς μάθησης, οι οποίες βασίζονται στην μέτρηση φυσιολογικών και κινηματικών παραμέτρων, καθώς και στην εξαγωγή οπτικοακουστικών δεδομένων που καταγράφονται από αισθητήρες είτε τοποθετημένους στο χρήστη (φορετούς) είτε στο περιβάλλον του. Έμφαση δίνεται σε οπτικές αναπαραστάσεις των καταγραφέντων δεδομένων, προκειμένου η αναγνώριση να βασίζεται σε αρχιτεκτονικές συνελικτικών νευρωνικών δικτύων. Διερευνώνται επίσης τεχνικές σύντηξης πληροφορίας από ετερογενείς αισθητήρες.