Γρηγόριος Δερεκανάρης

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Αποτελεσματικές τεχνικές για την αυτοματοποιημένη δημιουργία σχολικών ωρολογίων προγραμμάτων

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Θεόδωρος Ανδρόνικος (επιβλέπων)

Σπυρίδων Σιούτας

Κωνσταντίνος Οικονόμου

Περίληψη:

H παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά το πρόβλημα της αυτοματοποιημένης δημιουργίας ωρολογίων σχολικών προγραμμάτων. Το πρόβλημα εντάσσεται στην γενικότερη κατηγορία προβλημάτων δημιουργίας χρονοδιαγραμμάτων (Timetabling), που αφορούν την κατανομή πόρων σε διάφορα αντικείμενα που είναι τοποθετημένα στο χρόνο έτσι ώστε να ικανοποιείται με βέλτιστο τρόπο ένα σύνολο στόχων που υπόκεινται σε περιορισμούς. Το πρόβλημα ανήκει στα NP-hard και NP-complete βελτιστοποίησης προβλήματα. Η εύρεση αποδοτικών μεθόδων που να επιλύουν τέτοιου είδους προβλήματα ικανοποιώντας όλους τους περιορισμούς σε λογικό χρόνο και κάνοντας λογική χρήση υπολογιστικών πόρων αποτελεί στόχο σημαντικής ερευνητικής σημασίας με πολλές πρακτικές εφαρμογές.