Γεωργία Θεοχαροπούλου

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Μοντελοποίηση εγκεφαλικών διαταραχών χρησιμοποιώντας νευροπληροφορική στην κυτταρική φυσιολογία

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Παναγιώτης Βλάμος (επιβλέπων)

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Περίληψη:

Οι έρευνες για τις διαταραχές του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος έχουν παρουσιάσει ευρήματα που συνδέουν διάφορες ανωμαλίες στη μοριακή και κυτταρική φυσιολογία του εγκεφαλικού κυττάρου. Σημαντική πρόοδος έχει παρουσιάσει η έρευνα στην αποσαφήνιση των μοριακών μηχανισμών που υποκρύπτουν τις κύριες ασθένειες, επηρεάζοντας το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα. Η ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούν εργαλεία νευροπληροφορικής μας επιτρέπει να διεξάγουμε πειράματα προσομοίωσης για να παρατηρήσουμε τις αλλαγές στη διαμόρφωση σε μία απλή πολυπεπτιδική αλυσίδα και να ενσωματώσουμε τις διάφορες πτυχές που εμπλέκονται στην πολύπλοκη κυτταρική φυσιολογία.