Γεώργιος Βούτος

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Γεω-χωρική σημασιολογία και περιβαλλοντική παρακολούθηση

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Φοίβος-Απόστολος Μυλωνάς (επιβλέπων)

Ελένη Χάρου

Κωνσταντίνος Οικονόμου

Περίληψη:

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελεί ένα σύγχρονο φαινόμενο με άμεσες επιδράσεις στην ανθρώπινη ζωή. Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης επιτρέπουν την περαιτέρω κατανόηση των φυσικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος, μέσω της εφαρμογής μεθόδων πολυεπίπεδης ανάλυσης των περιβαλλοντικών μεταβλητών βάσει του επιστημονικού, διερευνητικού ή πρακτικού ενδιαφέροντος που έχουν κατά περίπτωση για τον άνθρωπο.
Τα καταγραφόμενα φυσικά μεγέθη αναπαριστώνται ως μία σειρά τιμών η οποία φέρει το χώρο ως έννοια εξέλιξης και επιρροής των φαινομένων. Η μοντελοποίηση, ανάλυση και αναπαράσταση δυναμικών γεω-χωρικών φαινομένων αποτελούν καταλύτη της εξέλιξης στη γεωπληροφορική επιστήμη, καθώς έτσι περιγράφεται η χώρο-χρονική μεταβλητότητα. Παράλληλα με τις τεχνολογίες λογισμικού αναπτύσσονται τομείς έρευνας προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης υλικού και λογισμικού. Είναι φανερό πως επέρχεται σύγκλιση μεταξύ επιστημών και τεχνολογίας με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση της γνώσης ως εν δυνάμει εργαλείο περιγραφής των περιβαλλοντικών συνθηκών και αναβάθμισης της ποιότητας διαβίωσης στα ανθρωπογενή συστήματα.
Η παρούσα πρόταση στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός σημασιολογικού μοντέλου δεδομένων προς την κατεύθυνση της αυτοματοποιημένης περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Ειδικότερα, δίνεται βαρύτητα στην ανάλυση των χώρο-χρονικών μεταβλητών για τον εντοπισμό των βαθύτερων αιτίων μεταβολής των φυσικών φαινομένων.