Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Στατιστική ανάλυση των ιδιοτήτων των τεκτονικών Asperities και χωρικός εντοπισμός τους μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Μάρκος Αυλωνίτης (επιβλέπων)

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου

Ελευθερία Παπαδημητρίου

Περίληψη:

Ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής είναι η ανάλυση και αναγνώριση της σεισμικής συμπεριφοράς των τεκτονικών ρηγμάτων. Πιο συγκεκριμένα ο χωρικός εντοπισμός των asperities σε τεκτονικά ρήγματα επετεύχθη με την συνδυασμένη εφαρμογή θεωριών της Στατιστικής Σεισμολογίας και μεθοδολογιών της Τεχνητής νοημοσύνης. Μέσω της στατιστικής ανάλυσης σεισμικών ακολουθιών προσδιορίστηκαν τα κατάλληλα στατιστικά χαρακτηριστικά που μπορούν να υποδείξουν τις τοποθεσίες των asperities. Τέλος τεχνικές μηχανικής μάθησης τροφοδοτούμενες απο τα στατιστικά χαρακτηριστικά εφαρμόστηκαν για τον εντοπισμό των asperities.