Κωνσταντίνος Μαρμαροκόπος

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Δίκτυα έξυπνων αισθητήρων για μελέτη φυσικών καταστροφών

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Μάρκος Αυλωνίτης (επιβλέπων)

Κωνσταντίνος Οικονόμου

Σπύρος Σιούτας

Περίληψη:

Σε αυτή τη διατριβή θα διερευνηθούν μέθοδοι συλλογής, μετάδοσης και ανάλυσης δεδομένων. Ο στόχος είναι να κατανοηθούν οι κίνδυνοι και οι πιθανές ζημίες στο έδαφος και στα κτίρια, κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών όπως σεισμοί, κατολισθήσεις, πτώσεις εδάφους ή πετρωμάτων με τη χρήση σεισμικών αισθητήρων.
Θα χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι αισθητήρων, συμπεριλαμβανομένων των γεωφώνων, των σεισμογράφων και των επιταχυνσιόμετρων. Όλα αυτά τα είδη αισθητήρων πρόκειται να συνδεθούν, δημιουργώντας ένα δίκτυο αισθητήρων το οποίο θα συγκεντρώνει μεγάλες ποσότητες δεδομένων τοπικά ή ακόμα και σε απομακρυσμένες τοποθεσίες μέσω τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων.
Η ανάλυση των δεδομένων είναι το πιο σημαντικό και δύσκολο μέρος της μελέτης. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται από τους σεισμικούς αισθητήρες. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται από τους αισθητήρες εδάφους είναι η Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW), η Refraction Microtremor (ReMi) και ο Constrained Horizontal-to-Vertical Ratio (H / V). Τα δεδομένα που λαμβάνονται από τους αισθητήρες κτιρίων χρησιμοποιούν τεχνικές για τη δομική ανάλυση και ειδικότερα την Experimental Modal Analysis (EMA) και την Operational Modal Analysis (OMA). Αυτές οι μέθοδοι θα εξηγηθούν, θα χρησιμοποιηθούν και θα αξιολογηθούν σε αυτή τη διατριβή.
Η αυξανόμενη ένταση των φυσικών κινδύνων σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα ειδικότερα απαιτεί την ανάπτυξη εφαρμογών και στρατηγικών για την αξιολόγηση των κινδύνων. Οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις των φυσικών κινδύνων. Πολλά από τα συμπεράσματα δείχνουν ότι η μη προγραμματισμένη αστική ανάπτυξη, η τοπική συγκέντρωση του πληθυσμού και της υποδομής, η αμέλεια των κατασκευαστικών προτύπων, η διαφθορά στον τομέα των κατασκευών γενικότερα και η επιθεώρηση της κατασκευής ειδικότερα, και η έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού, ακόμη και σε θεσμικό επίπεδο, όλα είχαν ως αποτέλεσμα αυξημένη σεισμική ευπάθεια αυτών των χωρών. Επιπλέον, μετά τα πρόσφατα σεισμικά επεισόδια στην Κεφαλλονιά, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αναλυθούν και να αξιολογηθούν σεισμικά σενάρια προτού συμβούν τα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένης της υπόγειας τομογραφίας και των δομικών βλαβών.