Κωνσταντίνος Πατηνιώτης

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Ενισχύοντας την συνεργατική επιστημονική μάθηση μέσω των διαδικτυακών παιχνιδιών για πολλούς παίκτες

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος (επιβλέπων)

Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Σταύρος Δημητριάδης

Περίληψη:

Η χρήση των βιντεοπαιχνιδιών για την ενίσχυση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας έχει αποδειχθεί επιτυχής μέσω διαφόρων μελετών στις οποίες τα βιντεοπαιχνίδια εκπαιδευτικού περιεχομένου δοκιμάζονται σε πραγματικά σχολεία. Τον τελευταίο καιρό μια κατηγορία βιντεοπαιχνιδιών τα οποία απαντούν μεγάλη επιτυχία και θετική δημόσια υποδοχή είναι αυτή των παιχνιδιών για πολλούς παίκτες με μαζική συμμετοχή. Αυτό το είδος βιντεοπαιχνιδιών δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση των χρηστών και την συνεργασία για την υπέρβαση των εμποδίων ενός εικονικού κόσμου. Αυτές οι πτυχές είναι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας στο πλαίσιο της επιστήμης της εκπαίδευσης. Έτσι, σε αυτήν την έρευνα σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες μέσω του οποίου θα μελετήσουμε το στοιχείο συνεργασίας μεταξύ των χρηστών και την επιρροή που αυτό θα έχει στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.