Κωνσταντίνος Σκιαδόπουλος

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Διάχυση πληροφορίας και κυρίαρχα σύνολα σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Κωνσταντίνος Οικονόμου (επιβλέπων)

Μάρκος Αυλωνίτης

Χρήστος Δουλήγερης

Περίληψη:

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή κύριο αντικείμενο έρευνας είναι η διάχυση της πληροφορίας σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Ο όρος διάχυση της πληροφορίας εννοείται με την ευρεία έννοια η οποία συμπεριλαμβάνει τη συλλογή ή τον διαμοιρασμό πληροφοριών σε δίκτυα αισθητήρων καθώς και την εύρεση ή τη διαφήμιση προσφερόμενων υπηρεσιών σε κόμβους ενός δικτύου. Για τη συλλογή ή τον διαμοιρασμό πληροφοριών γίνεται μελέτη της χρήσης τυχαίων περιπατητών. Συγκεκριμένα μελετάται η κάλυψη των κόμβων του δικτύου από έναν οι περισσότερους τυχαίους περιπατητές. Τα αποτελέσματα της μελέτης συγκρίνονται με άλλες μεθόδους και προσδιορίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Γίνεται προσπάθεια τα αποτελέσματα της έρευνας να συνδεθούν με ανάγκες του σύγχρονου κόσμου των δικτύων και προτείνονται περιοχές στις οποίες η εφαρμογή τους, θα προσφέρει λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος. Για την εύρεση ή τη διαφήμιση προσφερόμενων υπηρεσιών σε κόμβους ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων μελετάται η δημιουργία Ελάχιστων d–βημάτων Συνδεδεμένων Κυρίαρχων Συνόλων (d-hop MCDS), τα οποία εξασφαλίζουν ότι κάθε κόμβος του δικτύου απέχει το πολύ d βήματα από κόμβο που διαθέτει την προσφερόμενη υπηρεσία. Για το πρόβλημα της δημιουργίας Ελάχιστων d–βημάτων Συνδεδεμένων Κυρίαρχων Συνόλων (d-hop MCDS) έχουν προταθεί πολλοί αλγόριθμοι στη βιβλιογραφία των τελευταίων χρόνων. Εδώ προτείνεται ένας κατανεμημένος αλγόριθμος ο οποίος θα δημιουργεί το ζητούμενο σύνολο με το μικρότερο δυνατό μέγεθος και με τη χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων μηνυμάτων.