Μανούσος Καμηλάκης

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Χαρτογράφηση Πεζών και Χωρική Αντίληψη

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος (επιβλέπων)

Δημήτριος Τσουμάκος

Δημήτριος Χαρίτος

Περίληψη:

Οι πεζοί χρησιμοποιούν εφαρμογές χαρτογράφησης και πλοήγησης (Apps) στις φορητές συσκευές τους (π.χ. έξυπνα τηλέφωνα), προκειμένου να αναγνωρίσουν και να ακολουθήσουν μονοπάτια σε αστικές περιοχές. Το γεγονός ότι οι πρώιμοι, ευρέως εμπορικά διαθέσιμοι ψηφιακοί χάρτες είχαν προσαρμοστεί για χρήση από οδηγούς οχημάτων, έχει διαμορφώσει ένα υποδειγματικό στυλ παρουσίασης. Συνεπώς, οι ψηφιακοί χάρτες έχουν συνήθως μια κυρίαρχη αισθητική που εξυπηρετεί την πλοήγηση για τους οδηγούς και κάνει όλους τους χάρτες να φαίνονται ίδιοι. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό ότι η κύρια διεπαφή χρήστη, η οποία χρησιμοποιείται από εφαρμογές χαρτη και πλοήγησης, να μην είναι κατάλληλη για τις απαιτήσεις χρήσης των πεζών. Ο κύριος στόχος αυτού του Ph.D. είναι να εξετάσει και να συγκρίνει ευεργετικά μέσα για τη βελτίωση της πλοήγησης των πεζών μέσω τεχνικών που έχουν ως αποτέλεσμα τροποποιήσεις της διεπαφής και της αλληλεπίδρασης των σχετικών εφαρμογών.