Μαρία Ρέβη

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Μοντελοποίηση της επίδρασης φαρμακευτικών ουσιών σε βιοδείκτες νευροεκφυλιστικών νόσων

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Παναγιώτης Βλάμος (επιβλέπων)

Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Χρήστος Γιαπιτζάκης

Περίληψη:

Ένα σημαντικό χρήσιμο εργαλείο στην μελέτη των νευροεκφυλιστικών νόσων αποτελούν οι βιοδείκτες. Οι βιοδείκτες παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία βελτίωσης της ανάπτυξης των φαρμάκων καθώς και στη γενικότερη έρευνα του τομέα της βιοϊατρικής. Ως βιοδείκτης ορίζεται κάθε ουσία, δομή ή διαδικασία που μπορεί να μετρηθεί στο σώμα, ή τα προϊόντα αυτής και που μπορεί να επηρεάσει ή να προβλέψει την επίπτωση του επί της ασθένειας. Οι αρχές των βιοδεικτών στην ασθένεια εφαρμόζονται στην ανίχνευση, την ανάλυση, τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και την παρακολούθηση των ασθενειών. Πιθανές διαφοροποιήσεις στη συγκέντρωσή των βιοδεικτών αντανακλούν διαταραχές στη φυσιολογική λειτουργία του συστήματος. Με συνέπεια οι βιοδείκτες να είναι απαραίτητοι για την έγκαιρη διάγνωση, για την παρακολούθηση της ασθένειας και για τον προσδιορισμό της ανταπόκρισης στη θεραπεία, για τη σταθεροποίηση της ασθένειας και τη ολοκληρωτική θεραπεία αν είναι εφικτή.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
• Μελέτη βιοδεικτών σχετιζόμενων με τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες
• Μελέτη της αποτελεσματικότητας των ήδη υπαρχόντων φαρμάκων στην αναστολή των νευροεκφυλιστικών ασθενειών
• Μελέτη και σχεδιασμός εξατομικευμένων φαρμακευτικών αγωγών για την αναστολή της εξέλιξης των βιοδεικτών των νευροεκφυλιστικών ασθενειών