Ροζαλία Νικοπούλου

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Εκπαιδευση STEM - Η Ενσωμάτωσή της στο Ελληνικό Εκπ/κο Σύστημα μέσα από την Πληροφορική

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Φοίβος Μυλωνάς (επιβλέπων)

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου

Σπυρίδων Σιούτας

Περίληψη:

Ο όρος STEM προέκυψε από τα αρχικά για τις επιστήμες Science, Technology, Engineering, Mathematics και πρωτοεμφανίστηκε στις Η.Π.Α. το 2001. Αναφέρεται σε μια ολιστική προσέγγιση διδασκαλίας των ανωτέρω θετικών επιστημών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η προσέγγιση των αντικειμένων του STEM φέρνει τους μαθητές πιο κοντά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, μιας κοινωνίας που τεχνολογικά αναπτύσσεται ραγδαία. Στο πλαίσιο της παρούσης ερευνητικής προσπάθειας θα πραγματοποιηθεί αναλυτική μελέτη του πεδίου και θα καταγραφούν οι ερευνητικές τάσεις που διέπουν τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε μιας χώρας. Περαιτέρω, θα μελετηθεί αναλυτικά και θα καταγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο, τόσο εντός των τειχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και στο περιβάλλον της αντίστοιχης ιδιωτικής. Βασικό στόχο της διατριβής θα αποτελέσει η έρευνα του πλαισίου μέσα από το οποίο η εκπαίδευση STEM μπορεί να ενταχθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Έμφαση θα δοθεί , ακόμα και στην Ειδική Αγωγή στο πλαίσιο της ιδέας “Ένα Σχολείο για Όλους”.