Στυλιανός Καραγιάννης

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Ανάπτυξη πλατφόρμας εκπαίδευσης κυβερνοασφάλειας με την αλληλεπίδραση διαγωνισμών CTF και μεθοδολογιών προσαρμοστικής μάθησης

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Εμμανουήλ Μάγκος (επιβλέπων)

Αγγελική Τσώχου

Παναγιώτης Κοτζανικολάου

Περίληψη:

Η εκπαίδευση στην κυβερνοασφάλεια στην σημερινή εποχή εντάσσεται όλο και περισσότερο στα πανεπιστήμια, αλλά και σε εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται από διεθνείς, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί η κάλυψη του γνωσιακού κενού (knowledge gap) και των δεξιοτήτων (skills) που χρειάζονται για την συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα στην κυβερνοασφάλεια. Οι βασικές τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επίλυση των προκλήσεων, δεν καταγράφονται επαρκώς με αποτέλεσμα να μην δίνονται οι σωστές κατευθύνσεις στους συμμετέχοντες για τις απαιτήσεις που χρειάζονται, καθώς και δεν υπάρχει εξατομίκευση στην διαδικασία. Στόχος αυτής της διατριβής είναι η αναζήτηση των κατάλληλων εργαλείων που αξιοποιούνται κατά την διάρκεια διαγωνισμών Capture the Flag (CTF) και η αναζήτηση της επίδρασης εκπαιδευτικών μεθοδολογιών στην κυβερνοασφάλεια ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να υποστηρίξει την εξατομίκευση και την προσαρμογή των σεναρίων και των προκλήσεων στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων. Επιπλέον θα αναζητηθούν μεθοδολογίες ένταξης παιχνιδοκεντρικών τεχνικών (Gamification and Game Based Learning) στην διαμόρφωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών.