Στέφανος Νικηφόρος

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Εφαρμογές γλωσσικής τεχνολογίας για την αναγνώριση προτύπων μάθησης και συμπεριφοράς

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου (επιβλέπουσα)

Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος

Νικόλαος Τσέλιος

Περίληψη:

Στην εκπονούμενη διατριβή επιχειρείται ανάλυση προτύπων μάθησης και συμπεριφοράς εκπαιδευομένων τυπικής εκπαίδευσης σε Δυνητικές Κοινότητες Μάθησης (ΔΚΜ). Εφαρμόζεται ανάλυση λόγου και τεχνουργημάτων (artifacts) εστιάζοντας α) στην επιθετική συμπεριφορά και τον εκφοβισμό (bullying), β) στον εσωτερικό λόγο (inner speech) και γ) στη συστηματική διδασκαλία (ρόλος του δασκάλου). Με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης (machine learning) επιχειρείται η δημιουργία μοντέλου εντοπισμού της επιθετικής συμπεριφοράς σε διαδικτυακά συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης. Το μοντέλο αυτό πρόκειται να αξιολογηθεί σε δεδομένα πραγματικών περιπτώσεων μελέτης (case studies).