Θάνος Παπαϊωάννου

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Ψηφιακή Ταυτότητα και Προστασία της Ιδιωτικότητας

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Αγγελική Τσώχου (επιβλέπουσα)

Μαρία Καρύδα

Εμμανουήλ Μάγκος

Περίληψη:

Η έννοια της ψηφιακής ταυτότητας συνδέεται άμεσα με το πλαίσιο χρήσης των ΤΠΕ σε προσωπικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο. Η ψηφιακή ταυτότητα, ως προϊόν της διαδικτυακής ζωής του χρήστη, αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα για τις σχετικές με την ιδιωτικότητα επιπτώσεις που θα προκύψουν. Η διαμόρφωση της ψηφιακής ταυτότητας του χρήστη διερευνάται επιστημονικά, καθώς εξαρτάται από μια συνισταμένη παραγόντων, το φάσμα των οποίων εκτείνεται σε αρκετά γνωστικά πεδία. Ενδεικτικά, ο ψηφιακός αλφαβητισμός, η επίγνωση των κινδύνων και οι σχετικές ανησυχίες γι'αυτούς, η ψυχοσύνθεση του χρήστη, οι διαδικτυακές πλατφόρμες που επιλέγει να χρησιμοποιήσει αλλά και προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο, είναι ορισμένοι μόνο από τους παράγοντες αυτούς. Στη διδακτορική έρευνα διερευνάται η σχέση και η αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών και βάσει αυτών, κατά πόσο μπορούν να προβλεφθούν πτυχές της διαδικτυακής συμπεριφοράς των χρηστών ως προς την προστασία της ιδιωτικότητάς τους.