Βασίλειος Δραγώνας

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής:

Πολιτικές Πρόσβασης Μέσου σε Ασύρματα Δίκτυα Αυτοκινούμενων

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:

Κωνσταντίνος Οικονόμου (επιβλέπων)

Μιχαήλ Στεφανιδάκης

Χρήστος Δουληγέρης

Περίληψη:

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή κύριο αντικείμενο έρευνας είναι να μελετηθούν πιθανοί τρόποι βελτίωσης υπαρχόντων πολιτικών πρόσβασης μέσου για δίκτυα οχημάτων ή δημιουργία νέων. Τα υπάρχοντα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται σε άλλου είδους ασύρματα δίκτυα, αδυνατούν να καλύψουν επιτυχώς το υπάρχον κενό, καθώς ένα δίκτυο οχημάτων έχει χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν πολύ διαφορετικό από παρόμοια δίκτυα. Ειδικότερα, οι κόμβοι ενός δικτύου οχημάτων χαρακτηρίζονται από υψηλή κινητικότητα η οποία έχει ως αποτέλεσμα την συχνή αλλαγή της τοπολογίας του. Επιπλέον, οι διάφορες υπηρεσίες τις οποίες θα πρέπει να είναι ικανό να υποστηρίξει ένα δίκτυο οχημάτων έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από ένα πρωτόκολλο πρόσβασης μέσου. Ακόμα, ένα δίκτυο οχημάτων δεν είναι εύκολο να έχει δικτυακή υποδομή σε όλο το οδικό δίκτυο, έτσι υπάρχει επιπρόσθετα η ανάγκη δημιουργίας δικτύων κατά περίπτωση. Οι παραπάνω λόγοι καθιστούν την δημιουργία πρωτοκόλλων επικοινωνίας για δίκτυα οχημάτων μία αρκετά απαιτητική εργασία καθώς είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα οι απαιτήσεις όλων των διαφορετικών υπηρεσιών που μπορεί ανά πάσα στιγμή να χρειαστούν πρόσβαση στο δίκτυο και μάλιστα σε συνθήκες συχνής αλλαγής της τοπολογίας.