Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Πληροφορική” (ΦΕΚ 2071/29.07.2014, τ. B).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στις ακόλουθες Κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

 1. “Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα”
 2. “Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες”

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα γίνουν αποδεκτοί στο Π.Μ.Σ.-Μ.Δ.Ε., σαράντα (40).

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

[α] έναν κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου,
[β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.
[γ] Το τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές θα εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική. Εν τούτοις, η συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μπορεί να γίνει και στην Αγγλική ύστερα από επιλογή του φοιτητή σε συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή.

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και περιλαμβάνουν διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις.

Τα μαθήματα των δύο κατευθύνσεων και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα

Α’ Εξάμηνο Υ/Ε ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS
1 Ερευνητικές μέθοδοι Υ 6
2 Τεχνητή Νοημοσύνη Υ 6
3 Διοικητική πληροφοριακών συστημάτων Υ 6
4 Προχωρημένα θέματα σε βάσεις και δομές δεδομένων Υ 6
5 Προχωρημένα θέματα δικτύων δεδομένων Υ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30
Β’ Εξάμηνο Υ/Ε ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS
1 Επιλέγονται 3 έως   5 μαθήματα Κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα E/K 6
2 Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα E/K 6
3 Προγραμματισμός σημασιολογικού ιστού E/K 6
4 Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων E/K 6
5 Βιοπληροφορική E/K 6
6 Επιλέγονται έως 2 μαθήματα Πληροφορική στην εκπαίδευση Ε 6
7 Πληροφορική και νέα μέσα Ε 6
8 Εξόρυξη δεδομένων και διαχείριση γνώσης Ε 6
10 Προσομοίωση και μοντελοποίηση Ε 6
11 Ψυχαγωγικό λογισμικό Ε 6
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30
Γ’ Εξάμηνο Υ/Ε ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υ 30

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Α’ Εξάμηνο Υ/Ε ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS
1 Ερευνητικές μέθοδοι Υ 6
2 Τεχνητή Νοημοσύνη Υ 6
3 Διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Υ 6
4 Ειδικά θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο Υ 6
5 Διάδραση ανθρώπου – υπολογιστή Υ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30
Β’ Εξάμηνο Υ/Ε ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS
1 Επιλέγονται 3 έως   5 μαθήματα Πληροφορική στην εκπαίδευση E/K 6
2 Πληροφορική και νέα μέσα E/K 6
3 Εξόρυξη δεδομένων και διαχείριση γνώσης E/K 6
5 Προσομοίωση και μοντελοποίηση E/K 6
6 Ψυχαγωγικό λογισμικό Ε/Κ 6
7 Επιλέγονται έως 2 μαθήματα Κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα Ε 6
8 Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα Ε 6
9 Προγραμματισμός σημασιολογικού ιστού Ε 6
10 Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων Ε 6
11 Βιοπληροφορική Ε 6
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30
Γ’ Εξάμηνο Υ/Ε ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υ 30

 

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική απόφαση και τις προβλέψεις του νόμου 3685/2008 άρθρο 6, παράγραφο 3.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης από 10 Απριλίου έως και την 14 Ιουλίου 2017, στον οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα (τα οποία αποτελούν κριτήρια επιλογής):

 1.  Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας
  2.    Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3.    Αντίγραφο πτυχίου
  4.    Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  5.    Αναγνώριση από το ΔOATAΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ των τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
  6.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  7.    Δήλωση σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές
  8.    Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν
  9.    Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο
  10.  Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (απαιτείται τουλάχιστον επίπεδο B2 καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας).
  11.    Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του
  12.    Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση της ελληνικής γλώσσας

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Πλατεία Τσιριγώτη 7
Κέρκυρα, 49100
Τηλ. 2661087250

Υπόψη κας Κατερίνας Μπόμπορη

Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά.

Η απόδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Επιπλέον της συνέντευξης, τα κριτήρια επιλογής αφορούν στον βαθμό πτυχίου, τη συνάφειά του με το αντικείμενο του ΠΜΣ και το ερευνητικό έργο και καθορίζονται αναλυτικά στο Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος για τον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ: http://di.ionio.gr/wp-content/uploads/2016/07/Κανονισμός-Λειτουργίας-ΠΜΣ-Πληροφορική-2015.pdf

Τα  ονόματα  των  επιτυχόντων  θα  ανακοινωθούν  στην  ιστοσελίδα  του Τμήματος Πληροφορικής εντός του Σεπτεμβρίου 2017 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Δίδακτρα – Περιπτώσεις απαλλαγής διδάκτρων

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 2.400 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις:

 • 600 € καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων
 • 1000 € κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο και
 • 800 € κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 δύναται να υπάρξει απαλλαγή από μέρος των διδάκτρων για μικρό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών, κατόπιν σχετικής επιλογής, με κριτήρια την συνολική αριστεία τους και την προσφορά επικουρικού έργου, καθώς και κοινωνικά κριτήρια.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://di.ionio.gr) ή στη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ. +30 26610 87760, 26610 87250, Fax:+30 26610 87766, cs@ionio.grk.bobori@ionio.gr).

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος  – Πρύτανης Ι.Π.