Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 2017 – 2018

 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ


Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6
2. 4 6
3. Μαθηματικός Λογισμός 4 6
4. Γραμμική Άλγεβρα 4 6
5. Πληροφορική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 4 6

Β ΕΞΑΜΗΝΟ


Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 4 6
2. Δομές Δεδομένων 4 6
3. Διακριτά Μαθηματικά 4 6
4. Πιθανότητες 4 6
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 4 4
2. Ελεύθερη Επιλογή
(Μάθημα από άλλο Tμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου)
4 4

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ


Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Διδακτική της Πληροφορικής 4 4
2. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 4 6
3. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 4 6
4. Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή 4 6
5. Στατιστική 4 6
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Θεωρία της Πληροφορίας 4 4
2. Κρυπτογραφία 4 4

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ


Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Αλγόριθμοι 4 6
2. Βάσεις Δεδομένων Ι 4 6
3. Δίκτυα I 4 6
4. Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα 4 6
5. Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων 4 6
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Θεωρία Υπολογισμού 4 4
2. Κινητά και Κοινωνικά Μέσα 4 4

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ


Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Δίκτυα ΙI 4 6
2. Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 4 6
3. Λειτουργικά Συστήματα 4 6
Α/Α Πληροφοριακά Συστήματα Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Ανάλυση και Σχεδιασμός Π.Σ. 4 5
2. Μαθηματικός Προγραμματισμός 4 5
Α/Α  Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες  Ώρες  ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
 1.  Πολυμέσα 4 5
2. Γραφικά με Υπολογιστές 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 4 4
2. Πολιτικές και Τεχνολογίες Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας 4 4
3. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 4 4
4. Μοντέλα Κβαντικού και Μοριακού Υπολογισμού 4 4

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ


Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Τεχνολογία Λογισμικού 4 6
2. Τεχνητή Νοημοσύνη 4 6
Α/Α Πληροφοριακά Συστήματα Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Τεχνολογίες Διαδικτύου 4 5
2. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 4 5
Α/Α  Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες  Ώρες  ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
 1. Αναγνώριση Προτύπων 4 5
2. Ανάκτηση Πληροφορίας 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα 4 4
2. Ειδικά Θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών 4 4
3. Μεταγλωττιστές 4 4
4. Πρακτική άσκηση 8

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ


Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Πτυχιακή 6
2. Ηλεκτρονικό Eπιχειρείν 4 6
Α/Α Πληροφοριακά Συστήματα Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Προσομοίωση και Μοντελοποίηση 4 5
2. Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιαστική Αλυσίδα 4 5
Α/Α  Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες  Ώρες  ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
 1.  Γλωσσική Τεχνολογία 4 5
2. Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού & Εικονικοί Κόσμοι 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ 4 4
2. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 4 4
3. Λογικός Προγραμματισμός 4 4
4. Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης 4 4
5. Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων στο Διαδίκτυο 4 4
6. Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής 4 4

Η ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α Μαθήματα Κορμού Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Πτυχιακή 6
Α/Α Πληροφοριακά Συστήματα Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 4 5
2. Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 4 5
Α/Α  Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες  Ώρες  ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός  4 5
2. Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου 4 5
Α/Α Μαθήματα Επιλογής Ώρες ECTS Εργαστήριο – Φροντιστήριο
1. Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων 4 4
2. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 4 4
3. Παράλληλος Προγραμματισμός 4 4
4. Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 4 4
5. Έξυπνα Περιβάλλοντα και Εφαρμογές 4 4
6. Μοντελοποίηση Δεδομένων και Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων 4 4

 

 

Σημειώσεις

Σημείωση 1η: Προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου είναι η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται με κατάθεση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 ή άλλου αντίστοιχου, ή με βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίων Αγγλικής γλώσσας.
Σημείωση 2η: Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής συγγραφή της Πτυχιακής εργασίας, η επιτυχής γραπτή δοκιμασία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και σε τόσα μαθήματα επιλογής όσα χρειάζονται ώστε το άθροισμα των ECTS των υποχρεωτικών μαθημάτων, των ECTS των μαθημάτων επιλογής, και των ECTS που αντιστοιχούν στην πτυχιακή εργασία, να είναι τουλάχιστον 240 ECTS. Τα προσφερόμενα μαθήματα, όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος.
Σημείωση 3η: Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ως επιλεγόμενο, ένα υποχρεωτικό μάθημα άλλης κατεύθυνσης, επιπλέον των μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται.
Σημείωση 4η: Στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής του Προγράμματος Σπουδών, προβλέπονται και ώρες διδασκαλίας για τα φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα και την εν γένει άσκηση των φοιτητών του Τμήματος
Σημείωση 5η: Οι διδακτικές μονάδες για κάθε μάθημα είναι τέσσερις (4)
Σημείωση 6η: Μόνο στο τρίτο (3ο) και τέταρτο (4ο) έτος σπουδών μπορούν οι φοιτητές να δηλώνουν αριθμό επιλεγομένων μαθημάτων που υπερβαίνει τον καθορισμένο από το Πρόγραμμα Σπουδών
Σημείωση 7η: Οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Σημείωση 8η: Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής ΕΕ (δηλαδή μαθήματα επιλογής που όμως διδάσκονται από άλλα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου) πρέπει α) να αντιστοιχούν σε τρεις (3)  ή τέσσερις (4) διδακτικές μονάδες στο Πρόγραμμα Σπουδών του άλλου Τμήματος. β) το περιεχόμενό τους να μην είναι Πληροφορική αφού αυτό το περιεχόμενο καλύπτεται πλήρως στο Τμήμα Πληροφορικής, αλλά να σχετίζεται με τα αντικείμενα της Πληροφορικής. γ) μόνον ένα μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  μπορεί να υπολογιστεί στη διαμόρφωση του βαθμού του πτυχίου.
Σημείωση 9η: Εάν ένας φοιτητής έχει περάσει περισσότερα από τον απαιτούμενο για τη λήψη πτυχίου αριθμό επιλεγομένων μαθημάτων μπορεί, μόνο με έγγραφη δήλωσή του, να καθορίσει τα μαθήματα τα οποία θα κατοχυρώσει.
Σημείωση 10η: Δεν χρειάζεται αντικατάσταση επιλεγόμενου μαθήματος (σε περίπτωση μη επιτυχούς εξέτασης του φοιτητή σε αυτό). Μάθημα επιλογής που είχε δηλωθεί σε παλαιότερη Δήλωση του φοιτητή και δεν εξετάστηκε ή δεν εξετάστηκε επιτυχώς, πρέπει, είτε α) να ξαναδηλωθεί στην τρέχουσα Δήλωση αν ο φοιτητής θέλει να ξαναεξεταστεί, είτε β) απλώς να μην ξαναδηλωθεί στην τρέχουσα Δήλωση αν ο φοιτητής δεν θέλει να ξαναεξεταστεί. Αντικατάσταση επιλεγόμενου μαθήματος (ανεξάρτητα από την επιτυχή ή μη εξέταση του φοιτητή σε αυτό) μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη δήλωση αντικατάστασης του φοιτητή.
Σημείωση  11η: Οι φοιτητές όλων των εξαμήνων μπορούν με έγγραφη δήλωση να δηλώσουν μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα για επανεξέταση. Η γραμματεία θα κατοχυρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.
Σημείωση  12η: Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική, συνολικής διάρκειας δύο μηνών. Σημειώνεται ότι η δήλωση της πρακτικής άσκησης ως μαθήματος επιλογής γίνεται υπό προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.
Σημείωση  13η: Η συγγραφή της Πτυχιακής Εργασίας ισοδυναμεί με δύο μαθήματα επιλογής, που το καθένα αντιστοιχεί σε 6 ECTS. Επομένως η Πτυχιακή Εργασία αντιστοιχεί συνολικά σε 12 ECTS.
Σημείωση 14η: Γλώσσα συγγραφής της Πτυχιακής Εργασίας είναι η ελληνική, αποκλειστικά. Ο τίτλος της Πτυχιακής επίσης πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Προαιρετικά είναι θεμιτή η ύπαρξη Περίληψης της Πτυχιακής στην αγγλική γλώσσα.
Σημείωση 15η: Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο Πρόγραμμα Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016 (όπως ίσχυσε με την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του η οποία εγκρίθηκε από την 8η ΠΓΣ στις 13-4-2016) είναι οι ακόλουθες:
1.    Εισαγωγή μαθημάτων επιλογής Η’ εξαμήνου i) «Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα», ii) «Έξυπνα Περιβάλλοντα και Εφαρμογές» και iii) «Μοντελοποίηση Δεδομένων και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων»
2.    Εισαγωγή μαθημάτων επιλογής Z’ εξαμήνου i) «Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής»