Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Ανάκτηση Πληροφορίας ΗΥ340 ΣΤ Κατεύθυνση Α.Ε.  4
5
Μυλωνάς Φ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της λογικής αναπαράστασης κειμένων και τους εξοικειώνει με τα βασικά μοντέλα και διαδικασίες ανάκτησης πληροφοριών ούτως ώστε να αποκτήσουν μία συνολική αντίληψη επ ‘αυτών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των τεχνικών ανάκτησης πληροφορίας, καθώς και θα έχουν λάβει γνώση των βασικών εργαλείων, αλγορίθμων και μεθοδολογιών με τα οποία αυτή υλοποιείται στα σημερινά υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Περιγραφή Μαθήματος

 • Ιστορικά στοιχεία.
 • Μοντέλα Ανάκτησης Πληροφορίας.
 • Αυτόματη Ευρετηρίαση και Αποθήκευση Πληροφορίας.
 • Ανάκτηση Κειμένου.
 • Τεχνικές και μέθοδοι αναπαράστασης κειμένων.
 • Χρήση και βελτίωση αναπαραστάσεων κειμένων μέσω της ταξινόμησης λέξεων-κλειδιών και προσδιορισμού της βαρύτητάς τους.
 • O αλγόριθμος PageRank του Google.
 • Ακρίβεια και ανάκληση ως μέθοδοι αξιολόγησης μηχανών αναζήτησης.
 • Signature files και inverted file indices.
 • Ταξινόμηση και ομαδοποίηση εγγράφων.
 • Συσταδοποίηση.
 • Ανάκτηση Πολυμεσικών Εγγράφων.
 • Aνάκτηση Πληροφορίας στο Διαδίκτυο.
 • Αποτίμηση συστημάτων ανάκτησης πληροφορίας.

Υλικό Μαθήματος

http://e-class.ionio.gr/courses/DCS183/

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • C. D. Manning, P. Raghavan, H.Schütze, Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, 2008, ISBN: 0521865719.

 • R. Baeza-Yates and B. Ribeiro-Neto, Modern Information Retrieval, Addison Wesley, 1999, ISBN: 978-0201398298.

 • R. Baeza-Yates and B. Ribeiro-Neto, Modern Information Retrieval, 2nd Edition, ACM Press Books, ISBN: 978-0321416919.

 • Μ. Βαζιργιάννης, Μ. Χαλκίδη, Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων και τον παγκόσμιο ιστό, Εκδόσεις Τυπωθήτω, 2005, ISBN: 9604021168.

 • C. J. Van Rijsbergen, Information Retrieval, 2nd Edition, Butterworths, 1979, ISBN: 978-0408707176.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Multimedia Tools and Applications, SpringerVerlag, ISSN: 1380-7501.

 • International Journal on Semantic Web and Information Systems, ISSN: 1552-6283.