Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Ανάλυση και Σχεδιασμός Π.Σ. ΗΥ315  Ε Κατεύθυνση Π.Σ.  4
5
Πατέλη Α.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Να γνωρίσουν οι φοιτητές την έννοια του μοντέλου και τη χρήση του για την αναπαράσταση των διεργασιών και του κύκλου ζωής ενός λογισμικού.

  • Να αποκτήσουν ικανότητα ανάπτυξης μοντέλων διαφόρων επιπέδων: κυρίως εννοιολογικά μοντέλα και μοντέλα προδιαγραφών και λιγότερο μοντέλα υλοποίησης.

  • Να αναγνωρίσουν διάφορα είδη τυπικών μεθόδων για τη συλλογή και την περιγραφή απαιτήσεων και προδιαγραφών ενός συστήματος.

  • Να κατανοήσουν διαφορές μεταξύ λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων, απαιτήσεων χρήστη και απαιτήσεων συστήματος.

  • Να ενημερωθούν για ένα σύνολο δομημένων και αντικειμενοστρεφών μεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδιασμού Π.Σ.

  • Να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά ενός «καλού σχεδίου» λογισμικού.

  • Να αποκτήσουν ικανότητες ανάπτυξης της αρχιτεκτονικής ενός συστήματος.

  • Να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ λογικής και φυσικής σχεδίασης.

  • Να μάθουν να χρησιμοποιούν την UML ως εργαλείο για την περιγραφή προδιαγραφών, αλλά και ανάπτυξης σχεδίου ενός Π.Σ.

Περιγραφή Μαθήματος

Μοντέλα διεργασίας ανάπτυξης Π.Σ. Αναλυτική περιγραφή του κύκλου ζωής ενός Π.Σ. (καθορισμός προβλήματος, μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση απαιτήσεων, λογικός και φυσικός σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση). Μέθοδοι και τεχνικές συλλογής και ανάλυσης απαιτήσεων χρηστών. Ο ρόλος του αναλυτή. Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση συστημάτων. Ανάλυση και σχεδίαση ΠΣ με χρήση της γλώσσας UML.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS115/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 1. Alan Dennis. Barbara Haley Wixom, David Tegarden (2010) Ανάλυση & Σχεδιασμός Συστημάτων με τη UML 2.0: Μια αντικειμενοστρεφής Προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 2. Kendell Kenneth E.,Kendell Julie E. (2010) Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων,  Έκδοση 8η, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ.
 3. E. Κιουντούζης (2009) Μεθοδολογίες Ανάλυσης & Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Μπένου.
 4. Avison, D., Fitzgerald, G. (2006) Ανάπτυξη Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 5. Α.Ν. Χατζηγεωργίου (2005) Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση UML, Αρχές, Πρότυπα και Ευρετικοί Κανόνες, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 6. Martin Fowler, Kendall Scott (2005) Εισαγωγή στη UML (2η Αμερικάνικη Έκδοση), Εκδόσεις Κλειδάριθμος.”