Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης  Ζ Επιλογής  4
4
Μυλωνάς Φ. / Έξαρχος Θ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της αναπαράστασης και διαχείρισης γνώσης και τους εξοικειώνει με τα συστήματα διαχείρισης γνώσης και τις σχετικές μεθοδολογίες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων διαχείρισης γνώσης, καθώς και θα έχουν λάβει γνώση των βασικών εργαλείων, αλγορίθμων και μεθοδολογιών τα οποία αυτά πραγματεύονται.

Περιγραφή Μαθήματος

 1. Ιστορικά στοιχεία.
 2. Κύκλος Διαχείρισης της Γνώσης.
 3. Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης.
 4. Κύκλος Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης.
 5. Αρχιτεκτονική και Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης.
 6. Απόκτηση Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης.
 7. Εισαγωγή στο RDF.
 8. Κωδικοποίηση Γνώσης.
 9. Εργαλεία και Διαδικασίες Κωδικοποίησης Γνώσης.
 10. Στρατηγικές Διαχείρισης Γνώσης.
 11. Σημασιολογική Αναπαράσταση Γνώσης.
 12. Οργάνωση Πληροφορίας.
 13. Web 3.0.
 14. Οντολογίες και Αναπαράσταση Γνώσης Πεδίου.
 15. Φολκσονομίες.
 16. Δομημένες Περιγραφές.
 17. Συλλογιστική.
 18. Σημασιολογικοί Κανόνες.
 19. Υπολογιστική Λογική.
 20. Προχωρημένα θέματα γλωσσών σημασιολογίας (RDF, OWL).
 21. Θέματα αβεβαιότητας και ασάφειας.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS261/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 

 • R. Brachman, H. Levesque, Knowledge Representation and Reasoning, Morgan Kaufmann Publishers, 2004.

 • Μ. Βαζιργιάννης, Μ. Χαλκίδη, Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό, Γ. Δαρδανος-Κ. Δαρδανος Ο.Ε., Αθήνα, 2005.

 • G. Antoniou, F. Van Harmelen, Εισαγωγή στο Σημασιολογικό Ιστό, Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2009.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • International Journal on Semantic Web and Information Systems, ISSN: 1552-6283