Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΗΥ130  Γ Κορμού  4
6
Ρίγγας Δ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός» οι προπτυχιακοί φοιτητές είναι σε θέση:

  • Να κατανοήσουν σε βάθος τις βασικές έννοιες και αρχές του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.
  • Να εξοικειωθούν με μία από τις πλέον διαδεδομένες και χρησιμοποιούμενες γλώσσες αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, τη γλώσσα Java.
  • Να εξοικειωθούν με ένα μοντέρνο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για τη γλώσσα προγραμματισμού Java.
  • Να αναπτύξουν απλές αλλά και σύνθετες εφαρμογές στη γλώσσα προγραμματισμού Java επιλέγοντας, ανά περίπτωση, τις κατάλληλες κλάσεις και βιβλιοθήκες που παρέχει η γλώσσα, με στόχο την πλήρη εκμετάλλευση των ευκολιών και των δυνατοτήτων του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.

Περιγραφή μαθήματος
Εισαγωγή στην έννοια του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Βασικές έννοιες Java – Μεταβλητές – Δεδομένα – Υπολογισμοί. Δομές διακλάδωσης, πίνακες. Κλάσεις, Αντικείμενα και Κληρονομικότητα στη Java. Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης στη Java. Η έννοια της εξαίρεσης και οι διάφοροι τρόποι χειρισμού των εξαιρέσεων. Δημιουργία Applets και χρησιμοποίηση τεχνικών εισόδων – εξόδων δεδομένων. Νήματα εκτέλεσης (threads) και παράλληλος προγραμματισμός με τη Java. Java graphics και animation. Java και προγραμματισμός για το διαδίκτυο. Εργαστήριο Προγραμματισμού (Επιλογή Γλώσσας: “Java”).

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS109/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. “Java προγραμματισμός”, 10η Έκδοση, Paul Deitel, Harvey Deitel, Εκδόσεις Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ ΣΙΑ ΕΕ, ISBN 978-960-512-6810, 2015
  2. “Java Eισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία”, Greanier Todd, Εκδόσεις Α. Γκιούρδα, ISBN 960-512-460-2, 2005