Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Αποθήκες και εξόρυξη δεδομένων ΗΥ380  Η Επιλογής  4 4

Ε. Χριστοπούλου

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες των αποθηκών δεδομένων και της εξόρυξης αυτών, ενώ τους εξοικειώνει με τις βασικές τεχνικές διαχείρισης δεδομένων και τις σχετικές μεθοδολογίες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των αποθηκών δεδομένων, καθώς και θα έχουν λάβει γνώση των βασικών εργαλείων, αλγορίθμων και μεθοδολογιών με τα οποία υλοποιείται η εξόρυξη δεδομένων στα σημερινά υπολογιστικά συστήματα.

Περιγραφή Μαθήματος

  • Ιστορικά στοιχεία
  • Αποθήκες δεδομένων
  • Εισαγωγή στην εξαγωγή γνώσης
  • Μεθοδολογίες και αλγόριθμοι εξόρυξης δεδομένων
  • Προγνωστικές και περιγραφικές προσεγγίσεις εξόρυξης δεδομένων
  • Κανόνες συσχέτισης
  • Κατηγοριοποίηση
  • Δένδρα απόφασης
  • k-κοντινότεροι γείτονες
  • Στοχαστική κατηγοριοποίηση
  • Naive Bayes
  • Συσταδοποίηση
  • Μέτα-μάθηση
  • Αποθήκες δεδομένων και τεχνολογίες OLAP
  • Προ-επεξεργασία και φιλτράρισμα δεδομένων
  • Επιλογή χαρακτηριστικών
  • Οπτικοποίηση δεδομένων
  • Αξιολόγηση

Υλικό Μαθήματος

http://e-class.ionio.gr/courses/DCS172/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων, Tan Pang – Ning,Steinbach Michael,Kumar Vipin, ISBN: 978-960-418-162-9

 • Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων και τις Αποθήκες Δεδομένων, Αλ. Νανόπουλος – Γ. Μανωλόπουλος

 • DATA MINING, Margaret H. Dunham

 • Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques,3rd Edition. Witten Ian, Frank Eibe, Hall Mark. Morgan Kaufmann

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Data Mining and Knowledge Discovery, Springer.

 • Machine Learning, Springer.

 • Journal of Machine Learning Research. Microtome Publishing.