Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Βάσεις Δεδομένων Ι ΗΥ300  Δ Κορμού  4
6
Σιούτας Σ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων, ενώ τους εξοικειώνει με τις βασικές τεχνικές διαχείρισης δεδομένων και τις σχετικές μεθοδολογίες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τα βήματα της κατασκευής ΔΟΣ, των κανόνων μετάβασης από ΔΟΣ στο Σχεσιακό Μοντέλο, της δόμησης ερωτημάτων σε σχεσιακή άλγεβρα και σε γλώσσα SQL και θα έχουν λάβει γνώση των βασικών εργαλείων ΣΔΒΔ, όπως Microsoft Access, MySQL και ORACLE 11g.

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Φυσική αποθήκευση στο δίσκο. Μοντελοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων – ER, σχεσιακό μοντέλο). Σχεσιακή άλγεβρα. Αρχές Κανονικοποίησης, γλώσσες επερωτήσεων (η γλώσσα SQL) και συστήματα τέταρτης γενιάς (4GLs), Πίνακες – Δημιουργία πινάκων και συσχετίσεων – Ερωτήσεις (απλές, αριθμητικές) με χρήση της QBE (MS-Access) και της SQL. Θέματα Ασφάλειας.

Υλικό Μαθήματος

https://opencourses.ionio.gr/courses/DDI100/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. “Συστήματα Βάσεων Δεδομένων”, Silberschatz, Korth, Suda, Εκδόσεις Α. Γκιούρδα, ISBN 978-960-512-384-0, 2004
  2. “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Εκδόσεις Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ISBN 978-960-930872-4, 2009