Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Δίκτυα ΙΙ ΗΥ221  Ε Κορμού  4
6
Οικονόμου Κ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του Δίκτυα Ι. Τα θέματα που καλύπτει περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Δικτύων υψηλών ταχυτήτων, τα φυσικά μέσα μετάδοσης Δικτύων υψηλών ταχυτήτων, τα Δίκτυα Frame Relay, ΑΤΜ, μεταγωγής νοητού Κυκλώματος και τα ασύρματα Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, τη σύγκλιση τεχνολογιών και Δικτύων, τη διαχείριση Δικτύων TCP/IP, το πρωτόκολλο SNMP, τη βάση πληροφορίας διαχείρισης, τη διαχείριση Δικτύων OSI, το πρωτόκολλο CMIP, το δένδρο πληροφορίας διαχείρισης, τη διαχείριση γεφυρωμένων δικτύων και τις σύγχρονες τεχνικές/μεθοδολογίες διαχείρισης WBM, CORBA, Java-based.

Επιπλέον, στα πλαίσια των ατομικών/ομαδικών ασκήσεων προωθείται η συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ώστε αυτοί να μπορούν να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν εργασίες στις οποίες προσομοιώνουν, σε ειδική πλατφόρμα (omnet++), διάφορα χαρακτηριστικά και τεχνολογίες των δικτύων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει γνώση των εννοιών και χαρακτηριστικών των Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών που περιγράφονται

  • Επιλύει προβλήματα και ασκήσεις σχετικές με τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται
  • Εφαρμόζει την αποκτηθείσα γνώση σε εργασίες και να φέρει σε πέρας προσομοιώσεις – μετρήσεις
  • Να εξετάζει την απόδοση των τεχνολογιών και να τις συγκρίνει μεταξύ τους, είτε θεωρητικά, είτε μέσω της εργασίας

Περιγραφή Μαθήματος

Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύων υψηλών ταχυτήτων. Φυσικά Μέσα Μετάδοσης δικτύων υψηλών ταχυτήτων. Δίκτυα Frame Relay. Δίκτυα ΑΤΜ. Δίκτυα μεταγωγής Νοητού Κυκλώματος. Ασύρματα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Σύγκλιση Τεχνολογιών και Δικτύων. Διαχείριση δικτύων TCP/IP. Πρωτόκολλο SNMP. Βάση Πληροφορίας Διαχείρισης. Διαχείριση δικτύων OSI. Πρωτόκολλο CMIP. Δένδρο Πληροφορίας Διαχείρισης. Διαχείριση γεφυρωμένων δικτύων. Σύγχρονες τεχνικές/μεθοδολογίες διαχείρισης WBM, CORBA, Java-based.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS166/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. “ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”, LARRY L. PETERSON, BRUCE S. DAVIE, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-266-6, 2009
  2. “Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα”, Χρήστος Δουληγέρης, Εκδόσεις Νηρηίδες, ISBN 960-87450-8-Χ, 2005