Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Δίκτυα Ι ΗΥ220  Δ Κορμού  4
6
Οικονόμου Κ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στα δίκτυα. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση εκ μέρους των σπουδαστών εννοιών και χαρακτηριστικών των δικτύων, που άπτονται στα σήματα (αναλογικά-ψηφιακά), τις αρχές μετάδοσης και κωδικοποίησης δεδομένων, τα μέσα μετάδοσης, τα πρότυπα ενσύρματων δικτύων, τα ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας, τα πρότυπα ασύρματων δικτύων, τις αρχιτεκτονικές πρωτοκόλλων, τα τοπικά δίκτυα, τα μητροπολιτικά δίκτυα – δίκτυα ευρείας περιοχής, τη διασύνδεση δικτύων και δικτυακές συσκευές, τη μεταφορά και δρομολόγηση πακέτων, τις τεχνικές μεταγωγής, τα δίκτυα κορμού, την αστική και εταιρική πρόσβαση στο διαδίκτυο, την πρόσβαση PSTN, ISDN, τις τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης (DSL, Wi-fi, Wi-USB, Wi-Max), τις υπηρεσίες τρίτης γενιάς (3G) και τη διαχείριση δικτύων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει γνώση των βασικών εννοιών και χαρακτηριστικών που περιγράφονται

  • Επιλύει προβλήματα και ασκήσεις σχετικές με τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά αυτά που περιγράφονται

  • Συγκρίνει τις διάφορες τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά τους και να εξετάζει την απόδοσή τους

Περιγραφή Μαθήματος

Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα. Σήματα (αναλογικά-ψηφιακά), αρχές μετάδοσης δεδομένων, κωδικοποίηση δεδομένων. Μέσα μετάδοσης: Καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους, ομοαξονικά καλώδια, οπτικές ίνες. Πρότυπα ενσύρματων δικτύων. Ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας με ραδιοκύματα, μικροκύματα, υπέρυθρες. Πρότυπα ασύρματων δικτύων. Αρχιτεκτονικές πρωτοκόλλων: Το πρότυπο OSI, το πρότυπο TCP/IP. Τοπικά δίκτυα. Μητροπολιτικά δίκτυα – Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Διασύνδεση δικτύων και δικτυακές συσκευές. Μεταφορά και Δρομολόγηση πακέτων. Τεχνικές μεταγωγής, Δίκτυα κορμού, αστική και εταιρική πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Πρόσβαση PSTN, ISDN. Τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης (DSL, Wi-fi, Wi-USB, Wi-Max), υπηρεσίες τρίτης γενιάς (3G). Διαχείριση Δικτύων.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS174/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. “Δίκτυα Επικοινωνιών, ένα πρώτο μάθημα”, Jean Walrand, Μετάφραση-Επιμέλεια: Ιωάννης Σταυρακάκης, Λάζαρος Μεράκος, Εκδόσεις ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΚΠΑ, ISBN 960-6608-15-8, 2003
  2. “ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ”, ANDREW S. TANENBAUM, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-689-6, 2003